Till Startsidan     Till Anslagstavla/Senaste Inlägg     Till Förenings Information     Till Om oss 

__________________________________________________________________

 

STADGAR FÖR MUSIKFÖRENINGEN "VÅRAT GÄNG"

 

§ 1

Namn 

 

Föreningens namn är musikföreningen "Vårat gäng".

 

§ 2

Föreningens ändamål och verksamhet

 

Föreningen har till ändamål att vid olika musikframträdanden samla pengar till välgörande ändamål.

Det står fritt för envar att till styrelsen ansöka om bidrag vid ekonomiska problem genom sjukdom och dylikt. 80 % av föregående års insamlade nettoresultat ska fördelas genom styrelsens försorg.

 

§ 3
Medlemskap

 

Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

Varje medlem äger en röst.

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter, eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

§ 4
Medlemsavgifter

 

Medlem betalar av ordinarie föreningsstämma fastställd medlemsavgift, och vid tid som fastställs av stämman.

 

§ 5
Styrelse

 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör och fem ledamöter jämte två suppleanter.

Årsmötet väljer ordförande och kassör för två år med förskjuten mandattid. I övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig. Mandattiden för övriga ledamöter är två år och även där med förskjuten mandattid.

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

 

 

§ 6
Föreningsstämman

 

Föreningen håller ordinarie årsstämma senast den 30 juli. Kallelse till stämman skall utfärdas senast två månader före stämman. Röstberättigad vid stämman är medlem som erlagt medlemsavgiften. Medlem äger rätt att inlämna förslag till stämman, vilka skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan stämman. 

 

Vid ordinarie stämma skall följande ärende upptas till behandling.

1.    Sammanträdets öppnande

2.    Fråga om mötets behöriga utlysande

3.    Val av ordförande för mötet

4.    Val av sekreterare för mötet

5.    Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse

7.    Revisorernas verksamhetsberättelse

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.    Fastställande av medlemsavgift

10.  Val av styrelse

       Val av styrelseledamöter i tur att avgå.
       Val av suppleanter i tur att avgå.
       Val av ordförande eller kassör på 2 år (ej samtidigt).

11.  Val av 2 revisorer och 1 suppleant.

12.  Val av valberedning, 3 ordinarie och 1 suppleant.

13.  Övriga frågor

14.  Avslutning

 

§ 7

Möten

 

Styrelsen håller minst två möten per år och de äger rum vid tidpunkt som styrelsen beslutar. På grund av styrelsens geografiska spridning får även beslut per telefon förekomma.

 

§ 8

Verksamhetsår, räkenskapsår samt revision

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 01-01 t o m 12-31. Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel mm. tillhandahålles revisorerna senast 30 dagar före årsstämman..

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det gångna räkenskapsåret samt till årsmötet förelägga revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsstämma.

 

 

§ 9

Beslut

 

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, genom enkel majoritet. Om vid öppen votering som inte avser val uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträds av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Begärs sluten omröstning skall sådan genomföras.

 

§ 10

Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ändringsförslaget skall skickas ut med kallelsen till årsmötet.

 

§ 11

Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt välgörande ändamål.

 

 

__________________________________________________________________